Pinsen_2017

Veterantræf i Pinsen 2017
IMG 2149 IMG 0670 IMG 0678 IMG 2118
IMG 2121 IMG 2123 IMG 2124 IMG 2126
IMG 2130 IMG 2131 IMG 2132 IMG 2136
IMG 2137 IMG 2139 IMG 2141 IMG 2145
IMG 2150 IMG 2151 IMG 2152 IMG 2154
IMG 2155 IMG 2157 IMG 2158 IMG 2159